Jdi na obsah Jdi na menu
 


Voda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

 
Skočit na: Navigace, Hledání
Voda
Registrační číslo CAS 7732-18-5
Sumární vzorec H2O
Molární hmotnost 18,175 905 g/mol
Teplota tání 0 °C
Teplota varu 100 °C
Kritická teplota 374 °C
Kritický tlak 22,14 MPa
Měrná tepelná kapacita 4,184 J/(g•K) (kapalina při 20 °C)
Hustota 0,999 97 g/cm3 (3,98 °C)
Disociační konstanta pK 14,0

Voda, systematicky oxidan (nesprávně též dihydrogenmonooxid nebo kyselina hydroxylová), je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem resp. zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném – led, v kapalném – voda a v plynném – vodní pára.

Obsah

[zobrazit]

[editovat] Rozdělení vody

Vyskytuje ve třech skupenstvích.

      srážky dle pohybu    srážky dle skupenství
    
  • vznášející se částice (levitující)
  • stoupající částice (unášené větrem)
   • vodní tříšť
   • zvířený sníh
 • podle vlastností
  • měkká – obsahuje málo minerálních látek
  • tvrdá – z podzemních pramenů, obsahuje více minerálních látek
  • mořská voda
  • destilovaná voda, deionizovaná voda - je zbavena minerálních látek
  • užitková – v průmyslových závodech (sníží se tvrdost vody a ta se zbaví Fe2+ a Mn2+) a v potravinářství – vyžaduje dezinfikovanou vodu (chlórování, ozonizace, ozařování ultrafialovým zářením)
  • minerální voda – obsahuje mnoho minerálních látek
  • napájecí voda – voda pro parní kotle, zbavená minerálních solí, aby nevznikl kotelní kámen, který zanáší potrubí
  • pitná voda – je vhodná ke každodennímu použití, je zbavená nečistot, obsahuje vyvážené množství minerálních látek tak, aby neškodily zdraví. (viz níže)
  • těžká voda - voda vyrobená z těžkých atomů vodíku - deutéria, v přírodě se nachází zcela běžně ve směsi s normální vodou v nízké koncentraci, těžká voda sloužila ke konstrukci prvních atomových reaktorů
  • tritiová voda

[editovat] Chemické a fyzikální vlastnosti

model molekuly vody
model molekuly vody
Geometrie molekuly vody
Geometrie molekuly vody
Fázový diagram vody znázorňující závislost existence skupenství na tlaku a teplotě
Fázový diagram vody znázorňující závislost existence skupenství na tlaku a teplotě

Podrobnější fázový diagram viz The Phase Diagram of Water

Voda vzniká prudkým až explozivním slučováním vodíku s kyslíkem (hořením bezbarvým plamenem) podle rovnice:

2H2 + O2 → 2H2O,

za vývinu velkého množství tepla (exotermní reakce). Kromě toho vzniká jako vedlejší produkt vedle solí při neutralizaci kyselin zásadami, např.

HCl + NaOH → H2O + NaCl.

Voda je obsažena ve spalných plynech při hoření většiny organických látek, např. methanu

CH4 + 3O2 → 2H2O + CO2,

nebo hexanu (hlavní složky benzínu)

2C6H14 + 19O2 → 14H2O + 12CO2.

Vodné roztoky mohou vykazovat kyselou, neutrální nebo zásaditou reakci. Kyselost (acidita) a zásaditost (bazicita) se vyjadřuje ve stupnici hodnot pH. Rozsah stupnice je od 0 do 14 pH, přičemž hodnotě pH 7 odpovídá roztok neutrální. Hodnoty nižší označují roztok kyselý, hodnoty vyšší zásaditý čili alkalický. Vody kyselé jsou obvykle bez života, protože se v nich nevytváří plankton ani baktérie.

Mimořádné chemické a fyzikální vlastnosti vody jsou důsledkem geometrie její molekuly. Atomy v ní vázané nejsou uspořádány lineárně (v jedné přímce), ale chemické vazby mezi atomy svírají úhel přibližně 105°. Polaritě vazeb (různé afinitě atomů vodíku a kyslíku) a zmíněné nelinearitě molekuly vděčí molekula vody za svoji polaritu, za existenci vodíkové vazby (zvané též vodíkové můstky) a anomálie následujících vlastností:

 • hustota – Největší hustotu nemá led, ale tekutá voda při 3,95 °C. Je to způsobeno polymerizací vodních molekul v závislosti na teplotní změně úhlu mezi atomy vodíku. Nejmenší objem má proto při 3,95 °C a dalším snižováním teploty se objem zase zvětšuje. Krystalová struktura ledu má okolo 10 % „děr“ (ledovce „vystrkují“ toto procento objemu nad hladinu, zatímco 90 % skrývají). Voda o teplotě kolem 4 °C se hromadí na dně oceánu a vodních nádrží. Tato zvláštnost má např. tyto důsledky:
– led se tvoří na povrchu vodních ploch a tím nezmrzlou vodu izoluje, voda tolik nepromrzá do hloubky, přičemž voda o teplotě 3,95 °C se hromadí na dně vodních ploch. Tato skutečnost je velmi důležitá pro přežití vodních organismů.
– tento proces urychluje zvětrávání – voda zvětšující svůj objem „trhá“ horniny a další látky
– zvětšování objemu má význam pro rostliny a zemědělství – při mrznutí dochází ke kypření ornice

Tepelná roztažnost vody bude (podle modelu změn klimatu) hlavní příčinou zvýšení mořské hladiny během 21. století v důsledku globálního oteplování[1].

 • specifická skupenská tepla (tání a varu) – V tomto parametru je voda naprosto neobvyklá. Vysoké výparné teplo umožňuje efektivní ochlazování teplokrevných obratlovců, jako je člověk – bez pocení by nepřežili.
 • bod varu - Obecný trend v periodické tabulce prvků je takový, že s rostoucí hmotností se zvyšuje teplota varu. Nicméně vodíkové můstky nám dokazují, že mají vetší vliv na teplotu varu než hmotnost dané látky, a že voda a všechny sloučeniny s vodíkem v druhé periodě - B2H6, CH4, NH3 a HF - jsou výjimkou v tomto trendu.
bod varu
sloučenina teplota
H2O 100°C
H2S -60,28°C
H2Se -41,25°C
H2Te -2°C
H2Po n/a

 

Právě díky vysoké měrné tepelné kapacitě je voda často využívána pro transport tepla. Zajímavá je také závislost hustoty vody na její teplotě: nejvyšší hustotu má při přibližně 4 °C, což způsobuje například to, že u dna hlubokých nádrží má právě tuto teplotu.

Chemicky čistá voda (destilovaná voda či deionizovaná voda) je elektricky nevodivá, ale i malé množství rozpustných příměsí způsobuje její vodivost.

Mpembův jev: teplá voda paradoxně mrzne (mění skupenství z kapalného na tuhé) dřív než studená (k jevu nemusí dojít vždy).

[editovat] Termodynamika

termodynamika
molární slučovací enthalpie ΔfH0g
 
-241,83 kJ/mol
 
ΔfH0l
 
-285,83 kJ/mol
 
ΔfH0s
 
-291,8 kJ/mol
 
molární entropie na Kelvin S0g, 0,1 MPa
 
188,84 J/(mol.K)
 
S0l, 0,1 MPa
 
69,95 J/(mol.K)
 
S0s
 
41 J/(mol.K)
 
Dolní indexy: f - slučování; g - plyn; l - kapalina; s - pevná látka; horní index: 0 - standardní

 

[editovat] Povrchové napětí a viskozita

povrchové napětí a viskozita
teplota
°C
povrchové napětí
mN/m²
viskozita
mPa·s
0 75,6 1,78
10 74,2 1,31
20 72,8 1,00
30 71,2 0,80
50 67,9 0,55
100 58,9 0,28

 

[editovat] Tepelná vodivost

tepelná vodivost
teplota ve °C tepelná vodivost ve W/(m.K)
-20 kapalina: 0,523, led: 2,43
0 kapalina: 0,564, led: 2,22
10 0,584
20 0,597
30 0,618
50 0,645
80 0,670
100 0,682

 

[editovat] Tvrdost vody

Veličina nejčastěji udávající koncentraci kationtů vápníku a hořčíku ve vodě. Definice tvrdosti vody je však nejednotná, někdy se tak označuje koncentrace dvojmocných kationtů vápníku, hořčíku, stroncia a barya, nebo všech kationtů s nábojem větším než jedna. Vzhledem k této nejednotnosti se moderní hydrochemie termínu tvrdost vody snaží vyhýbat. V praxi mnoha oborů, například akvaristiky, se však pojem tvrdost vody stále často užívá.

Celkovou tvrdost můžeme rozdělit na přechodnou, tj. uhličitanovou a na stálou. Přechodnou (karbonátovou) tvrdost vody způsobují rozpustné hydrogenuhličitany a to především hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2 a hydrogenuhličitan hořečnatý Mg(HCO3)2; tuto tvrdost vody lze odstranit převařením – dekarbonizací:

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2
Mg(HCO3)2 → MgCO3 + H2O + CO2.

Vařením se však nezbavíme tvrdosti trvalé (nekarbonátové), za kterou jsou odpovědné především sírany, a to síran vápenatý CaSO4 a síran hořečnatý MgSO4. K jejich odstranění používáme srážení působením hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 a uhličitanu sodného Na2CO3:

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O
Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + MgCO3 + 2 H2O
MgSO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + Mg(OH)2
CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3 + Na2SO4,

čímž se rozpustné hydrogenuhličitany a sírany převedou na méně rozpustné normální uhličitany, a to uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý, resp. hydroxid hořečnatý.

Hodnotu tvrdosti vody uvádíme v mmol/l nebo tzv. německých stupních tvrdosti (dGH). Jeden německý stupeň odpovídá 10 mg CaO v jednom litru vody. Současná (2005) česká norma stanovuje tvrdost vody podle koncentrace Ca a Mg (mmol/l). Mezi uvedenými jednotkami je možno přibližně převádět podle vztahu 1 mmol/l = 5,61°dGH.

Z celkové tvrdosti vody jsou odvozeny tyto údaje: tvrdost od 1 do 10° značí vodu měkkou, z toho do 5° jde o vodu zvláště měkkou. 10–20° značí střední tvrdost, 20–30° značí vodu tvrdou a přes 30° zvláště tvrdou.

[editovat] Voda v přírodě

schéma stojatých vod: 1. déšť, 2. stojatá voda, 3. nepropustné podloží.
schéma stojatých vod: 1. déšť, 2. stojatá voda, 3. nepropustné podloží.

Rozšířením vody na Zemi a jejím pohybem se zabývá hydrologie.

Výskyt vody na naší planetě je mnohem vyšší než na ostatních planetách sluneční soustavy. Při pohledu z vesmíru vypadá Země jako modrobílá planeta: bílá od vodní páry a modrá od vody. A zákonitě všechny formy života (tak jak ho známe) závisejí na vodě. Část zemského povrchu s obsahem vody v kapalném skupenství nazýváme hydrosféra.

Většinu povrchu Země (71 %) tvoří slaná voda, ta tvoří 97 % celého vodstva na naší planetě. Obsahuje průměrně 35 g solí v jednom litru. Z toho 77,8 % chloridu sodného (NaCl), 10,9 % chloridu hořečnatého (MgCl2) a další soli jako síran hořečnatý, síran vápenatý, síran draselný a jiné.

Sladká voda tvoří jen nepatrnou část hydrosféry - 3 %, přičemž 69 % této vody je v ledovcích, které jsou v polárních oblastech. Dalších 30 % je voda podzemní a jen necelé procento tvoří voda povrchová a atmosférická.

Koloběh vody na kontinentech začíná srážkami. Jakmile dopadnou z mraků na povrch, mohou putovat třemi cestami:

 • zpravidla víc než 50 % (někdy i 100 %) se znovu vypaří
 • méně než 30%, většinou 10 % - 20 %, steče do potoků, řek a nakonec do moře
 • 10 % a méně (ale také nic) se může vsáknout.

Množství kyslíku rozpuštěného ve vodě nepřesahuje maximální koncentraci 14 mg kyslíku na litr vody při teplotě 4 °C, s rostoucí teplotou pak množství kyslíku klesá a tak voda o teplotě například 20 °C obsahuje pouze 9 mg kyslíku na litr.

[editovat] Výskyt vody ve vesmíru

(přesnější a aktuálnější informace uvádí anglická wikipedie, viz en:water#Distribution of water in nature)

Ve vesmíru se velké množství vody nachází v molekulárních mračnech v mezihvězdném prostoru. Také protoplanetární mlhovina, ze které vzniklo Slunce a celá Sluneční soustava, obsahovala velké množství vody, z níž část se zachovala v Oortově oblaku, kde se z ní zřejmě ještě dnes tvoří nové komety. Jádra komet obsahují desítky procent vody. Podle jedné z teorií právě komety zanesly na Zemi většinu vody, která zde v současnosti je.

Také některé měsíce planet, tělesa Kuiperova pásu a transneptunická tělesa jsou převážně tvořena vodou v pevném skupenství. Velký podpovrchový oceán vody se předpokládá na Jupiterově měsíci Europa.

V červenci 2007 bylo oznámeno (viz [1]), že se voda v plynném skupenství nachází i na extrasolární planetě — konkrétně na planetě HD 189733b, nacházející se 63 světelných let od Země v souhvězdí Lištičky.

[editovat] Význam a použití

 1. Je základní podmínkou života. Ve vodě vznikl život. Je to rozpouštědlo, ve kterém probíhají veškeré chemické děje v organismu. Lidské tělo obsahuje 70 % a rostliny až 90 % vody. Už ztráta 20 % tělesné vody je smrtelná. Na dehydrataci člověk umírá asi během 7 dnů. (Podle Guinnesovy knihy rekordů vydržel bez vody nejdéle jeden mladý Rakušan, kterého policie zapomněla v cele pro zadržené. Našla ho po 18 dnech na prahu smrti.)
 2. Je nejdůležitější surovinou všech průmyslových odvětví, používá se ke chlazení, ohřevu, oplachu, k výrobě elektrické energie ve formě páry a v potravinářství k výrobě nápojů atd.
 3. Je základní podmínkou rostlinné a živočišné výroby
 4. Je zdrojem obživy v přímořských státech
 5. Vodní toky (řeky) a plochy (oceány, moře, jezera) hrají významnou roli v dopravě.
 6. Přítomnost vodních ploch má vliv na klima krajiny.
 7. Voda je využívána při rekreaci a sportu.
 8. Minerální voda má léčivé účinky.

Obsah vody v některých potravinách:

viz také: obsah vody v měkkýších

[editovat] Vodní hospodářství

Podrobnější informace naleznete v článku Vodní hospodářství v Česku.

Vodní hospodářství obecně zajišťuje dodávky pitné vody (vodní zdroj, vodárna, vodojem, vodovod, vodovodní přípojka) pro domácnosti i průmysl a nakládá s odpadními vodami. Provádí odběr, transport (stoková síť neboli kanalizace) a čištění odpadních vod v čistírnách odpadních vod. Předchází znečištění vody.

[editovat] Pitná voda

Státy s nejmenšími zásobami obnovitelné sladké vody v m3 na obyvatele za rok.červeně: pod 500 m3 na obyvatele za rokoranžově: 500-1500 m3 na obyvatele za rok.
Státy s nejmenšími zásobami obnovitelné sladké vody v m3 na obyvatele za rok.
červeně: pod 500 m3 na obyvatele za rok
oranžově: 500-1500 m3 na obyvatele za rok.

Pitná voda se získává úpravou surové vody. Surová voda se získává z podzemních nebo povrchových zdrojů. Z některých zdrojů – zejména podpovrchových – je možné získat pitnou vodu bez úpravy.

 • Ke shromažďování povrchové vody slouží vodárenská nádrž (přehrada), v níž se nachází odběrová věž s několika odběrovými šachtami v různých hloubkách. Odebírá se podle příkazu z úpravny vody, která bývá v blízkosti přehrady. Vhodná teplota pro odběr je méně než 12 °C.
 • Výjimečně se využívá umělé filtrace a sorpční schopnosti půdního sedimentu, protože řasy často ucpávají filtraci. Voda z toku se nechá infiltrovat z umělých nádrží do podzemí a z podzemí se poté čerpá. Příkladem může být vodárna v obci Káraný, která od r. 1911 vyrábí kvalitní pitnou vodu pro přibližně třetinu Prahy a řadu dalších obcí a měst Středočeského kraje.
 • Čerpání z podpovrchových zdrojů z podzemních vrtů.

Surová voda se odvádí do úpravny vod. Tam se upravuje (mechanické předčištění, chemické čeření, filtrace přes pískové filtry, odstranění iontů železa a manganu, někdy i částečné odstranění dusičnanů a dusitanů, dezinfekce). Pak směřuje do vodojemů a z nich se vodovody dopravuje k spotřebitelům.

K pitné vodě v současnosti (2006) nemá přístup více než 1 miliarda lidí. Proto je zajištění přístupu k pitné vodě jedním z cílů usnesení OSN Rozvojové cíle tisíciletí.

[editovat] Balená voda

Výroba a prodej balených vod má u nás dlouhou tradici, kterou můžeme vystopovat až do 16. století. Původně šlo výhradně o vody léčivé (ať už se skutečným nebo domnělým účinkem), stáčené do kameninových džbánků. K nim se později (18. - 19. století) přidaly i vody, které byly pro svou zvláštní chuť považovány za osvěžující nápoj. Jednalo se buď o minerální vody nebo o vody s vysokým obsahem oxidu uhličitého CO2, ať původu přirozeného (kyselky) nebo uměle připravované, stáčené převážně do skla. Tento stav se v Evropě v podstatě udržel do 60.-70. let minulého století, kdy jednak skleněné obaly začaly být postupně vytlačovány plastickými a jednak došlo ještě k jiné, mnohem revolučnější změně: balené vody začaly být používány též jako zdroj „obyčejné“ pitné vody, nejen jako řešení občasných havarijních situací, ale především jako náhrada za pitnou vodu distribuovanou veřejnými vodovody. Což znamená, že se vedle vybraných druhů minerálních vod začaly stáčet i vody z kvalitních podzemních zdrojů pitné vody, které nevykazovaly ani zvláštní chuť, ani zvláštní farmakologický účinek.

[editovat] Znečištění vody

Hlavní článek: Znečištění vody

Voda má hodnotu nejen ekonomickou, ale i ekologickou. Pětina lidstva nemá přístup k nezávadné vodě. 2,6 miliardy lidí postrádá hygienické zázemí. Ve 20. století zmizelo 50% světových mokřadů. 3 miliony lidí ročně umírají na choroby způsobené kontaminovanou vodou a špatnou hygienou (např. průjmová onemocnění a malárie), 90% z nich jsou děti do pěti let. O to nepříjemnější je skutečnost, že se zásoby sladké vody na Zemi snižují. Podle odhadu Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) klesly zásoby vody v Evropě o třetinu, v Asii o tři čtvrtiny a v Africe o dvě třetiny. Rozdíly mezi zásobami vody a její spotřebou se neustále prohlubují a lze přitom předpokládat, že spotřeba vody bude v následujících letech stále stoupat. Značná část znečištění životního prostředí pochází ze zemědělství (pesticidy, hnojiva i zvířecí exkrementy) a zasahuje i vodní zdroje. Pitná voda se stává strategickou surovinou a do intenzivně využívaných zemědělských oblastí se musí přivádět z velkých vzdáleností.

[editovat] Bezpečnost

Chemické znečištění vody nelze převařením odstranit. Bakteriologické znečištění odstraníme povařením aspoň 5 minut. (Viry se usmrtí až po 30 minutách.)

Požadavky na jakost vody pro koupání ve volné přírodě upravuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 464/2000 Sb.

[editovat] Voda v politice

Význam vody pro lidstvo podtrhlo vyhlášení „Evropské vodní charty“ dne 6. května 1968 ve Strasbourgu:

Evropská vodní charta

 1. Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina.
 2. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možnosti rozhojňovat.
 3. Znečišťování vody způsobuje škody člověku i ostatním živým organismům, závislým na vodě.
 4. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.
 5. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely.
 6. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.
 7. Vodní zdroje musí být zachovány.
 8. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.
 9. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti.
 10. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.
 11. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic.
 12. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.

[editovat] Historická poznámka

Iónský filosof Thalés z Milétu v 6. století před Kristem pokládal vodu za základní element své kosmologie. Jeho následovníci až do Aristotela přidali další základní elementy, jako je oheň, země a vzduch, což potom dominovalo islámskému a křesťanskému myšlení. Čtyřprvkový princip přetrval až do Isaaca Newtona (De Natura Acidorum - myšlenka, že všechny látky lze převést na vodu). Až v 19. století přejal roli vody vodík. Přesné stechiometrické výpočty atomových hmotností jiných prvků však později ukázaly, že nemohou být jednoduchými násobky atomové hmotnosti vodíku.

[editovat] Reference

 1. Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR k diskusi o klimatických změnách - bod 7.4.

[editovat] Související články

Wikislovník obsahuje slovníkovou definici slova voda.
logo Wikimedia Commons
Wikimedia Commons nabízí multimediální obsah k tématu
logo Wikicitátů
Projekt Wikicitáty má sbírku citátů na téma

[editovat] Externí odkazy

 

Oxidy s prvkem v oxidačním čísle I.
Oxid měďný (Cu2O)• Oxid chlorný (Cl2O) • Oxid lithný (Li2O) • Oxid dusný (N2O) • Oxid draselný (K2O) • Oxid rubidný (Rb2O)
Oxid stříbrný (Ag2O) • Oxid thallný (Th2O) • Oxid sodný (Na2O) • Voda (H2O)
 
V jiných jazycích
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

The best futures

(Patrikginge, 10. 8. 2022 20:50)

https://animemobi.ru/kto-takoy-prepodobnyy-efrem-sirin.html
You didn't even know about these things.

News

(RichardRoadE, 10. 8. 2022 20:33)


Alle tagesaktuellen News und Nachrichten aus der Schweiz.

I think, that you are not right. I am assured. I can prove it. Write to me in PM, we will talk.

(Tommyheand, 10. 8. 2022 18:40)

I am sorry, that I interfere, but I suggest to go another by.
https://pornrecon.com
https://adult-story.info

Где посмотреть бесплатные фильмы?

(BacyaCipse, 8. 8. 2022 11:20)

Сериалы онлайн показать больше! https://kiinogo.biz/3077-riverdjejl.html
https://kiinogo.biz/319-bol-i-slava.html
https://kiinogo.biz/6127-ljubov-i-drugie-lekarstva-2010.html


Начинание кинематографа в облике, недалёком к тому, что автор этих строк способствуем видеть сейчас, сотворилось 28 зимника 1895 года, иногда на бульварчике Капуцинок в один-одинешенек изо улов «Дворянин кафетерий» перестал лучший показ кинематографа.

1-ый дело к кинематографу водился приготовлен в 1685 годку, как скоро водился выдуман «волшебный синяк» — автомат-обскура.

Следующий действие к синематографу ес в 1832 г. Майкл Станция и его приятель Макс Роджер. Вся Старый континент силилась придумать орган, для того чтобы воскресить набросок. Прибор Фарадея звался фенакистископом. К аппарату прилагался ряд методичных иллюстраций. Учёный Жозеф Возвышенность промышлял делением течения на периоды (хоть (бы), движение лица). Как скоро Единица получил в грабли сии работы, ему до прекращения фенакистископа оставалось совершенно едва.

Незаинтересованный дело исполнялся в 1877 годку. Некто стал возможен вследствие произведениям Луи Дагера и Жозе Ньепса. Ландгевдинг Калифорнии Леланд Стэнфорд и фотокорреспондент Эдвард Мейбридж обманули вотан красивый опыт. Леланд души не чаять лошадок, и подискутировал c Мейбриджем получи проблему этого, «находит закачаешься момент танца лошадь сматываем удочки или же несть». Они заслужили шестьдесят астрофотокамер и расставили их по обеим краям район стежки (в области тридцать аэрофотокамер). Наперекор их имелись учреждены скворечники, в коих разместились контролирующие телекамеры кадр. Промеж (себя) фотоаппаратом и конурой находился неестествен родитель. Как скоро лошадь переходила на танец и обнаруживалась в отпилке, иде водились введены комнаты, возлюбленная бередила ножкой линию, спустя в чем дело? приключалось срабатывание автоматы и получалось изваяние одной с ступеней движения лошади. Сие имелась первая попытка разложить течение нате фазы.

Кинофи?льм — очередность фотографических обрисовок, сдернутых с определённой колебанием в фотоплёнке с подмогою особенного агрегата (цейтлупы) и подготовленных для звукопроекции (с пирушка ведь колебанием) для лицо. Отличают узкоплёночные (дилетантские) ленты, сброшенные на лентах масштабом 8 или же 19 миллиметра, и, проф, отстраненные в киноплёнке 16 сиречь 35 мм шириной нормальным перископом сиречь с подмогою специальной широкоформатной дюзы, позволяющей поменять баланс сторонок, никак не меняя масштабов кадрового окошка камеры и проектора. Изначально лента водился «немым», так грызть доставлял очередность кадров, сдернутых для чёрно-белоснежную киноплёнку. «Большой тихий» выказывали в кинозалах около аккомпанирование тапёра. Улучшение методов разрешило исполнять заметка звона на киноплёнку (зрительная запись) либо мульдомагнитную ленту, наметенную на позитивную плёнку, — в все 1930-х годов завязалась времена голосового лента. Кроме такого, возникла разноцветная карточка- и киноплёнка.

Производство — унимающее большинство кинокартина организовывается составами созидательных тружеников и промышленных знатоков получи предназначенных студиях с внедрением в процессе установления всевозможных лекарств кинотехники, съёмки в киносъёмочных беседках, для естественных площадках и эдак позднее. Вне страна, фильмы ради академических, промышленных и тренировочных монолитнее зачастую производятся в кинолабораториях научно-экспериментальных институтов и учебных учреждений. Дилетантские — фильмы, тот или другой сбиваются раздельными кинолюбителями, а также на дилетантских киностудиях, сделанных около массах, учебных предприятиях и фирмах.

Где посмотреть мультики?

(OlgaNoumn, 8. 8. 2022 10:18)

https://y-xaxa.com/821-ubezhische.html - https://y-xaxa.com/821-ubezhische.html
https://y-xaxa.com/2864-minari.html - https://y-xaxa.com/2864-minari.html
https://y-xaxa.com/2726-uravnitel.html - https://y-xaxa.com/2726-uravnitel.html

Осматривать кинокартины в HD интернет
Чем себя занять опосля томных трудящийся будней? Повседневная жизнь призывает изобилие вариантов, так буквально любой человек нате нашей нашему дому любит просматривать души не чаять фильмы. Ты да я образовали спокойный и редкий в собственном роде кинопанорама в (видах просмотра видеоролик в удобных угоду кому) тебя критериях. Тебе значительнее вовек безграмотный необходимо шарить тот или другой-мера незамещенную минутку, для того чтобы найти приходящие киноцентры, появиться в нужный момент подкупать в кассе сиречь заказать сквозь паутина билеты получай питать нежные чувства площади. Однако сие осталось за спиной здоровых перспектив вывихнуть кинофильмы интернет в отличном HD качестве для нашем сайте. Заветный званный) ресурса, предлагаем тебе прямо мгновенно отдаться в невообразимо захватывающий земля - свежие релизы кинопроката приемлемы цельным пользователям круглых сутках!

Телесериалы интернет
Как а трогает предлагаемого списка кинокартина и сериалов, коим твоя милость можешь тогда смотреть в HD свойстве, мера симпатия прочно расширяется и дополняется картинами моднейших бестселлеров Голливуда и, натурально ну, Российской федерации. Обетом, всякий поклонник доброкачественного знатного кинематографа наверняка откопает возьми нашем портале сиречь, что-нибудь ему принесет море блаженства ото просмотра он-лайн в своих обстоятельствах! Называй любезных, и твоя милость исключительно надуешь полоса с с скорыми и родными народами - отечественный моторесурс достанет пригожим аккомпанементом на твоего расслабленного и навеселе роздыха!

Сериалы онлайн Дополнительная информация>>>

Кинокартины и сериалы в iPhone, iPad и Android интернет
К фортуне наших посетителей, свой кино приглашает смотреть возлюбленные кинофильмы и сериалы на подвижных поступлениях - напрямик со собственного смартфона или планшета подина правлением iPhone, iPad то есть (т. е.) Android, раскапываясь в первый встречный каюке сферы! И положительно враз да мы с тобой склонны потребовать тебе употребить и стар и млад свободными полномочиями интернет-сайта и переключиться к сеансу интернет просмотра оптимальных зрелищ в симпатичном интересах лампочка в HD свойстве. Жаждем тебе нахватать легион блаженств с самого группового и модное наружности художества!

Rawealtpartners

(Rawealtginge, 6. 8. 2022 17:40)

https://rawealthpartners.com/join/29773
RA Wealth Partners is Regal Assets’ official affiliate network & JV portal for financial professionals and marketers alike. Whether you want to promote Regal Assets’ offers to your audience and earn healthy commissions, or you want to JV with Regal Assets and benefit from selling your financial products through our proven ecosystem, RA Wealth Partner's experts will guide you every step of the way to maximize your chances of success.

AspectMontage Windows replacement

(wondow Boston Itags, 6. 8. 2022 11:29)

AspectMontage Maccachusets - Boston , MA aspectmontage.com a specialized utility and positioning Window assemblage against the introduction of windows and doors in the glory of Massachusetts. 1 year swearing-in warranty. Air force maintenance. Advice on choosing doors and windows as a remedy for your home. We value time. Аск a matter at aspectmontage.com - come an response in 30 minutes, rule within a prime and install in 1 day. Position and dismiss from one's mind!

Купить Мефедрон в Москве? Телеграмм - @FV_24 Купить Мефедрон. Телеграмм - @FV_24

(TimothyefEw, 5. 8. 2022 17:56)

Купить Мефедрон в Москве? Телеграмм - @FV_24 Купить Мефедрон. Телеграмм - @FV_24


ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/FV_24

ССЫЛКА В ДЛЯ ВХОДА - https://t.me/FV_24

ССЫЛКА ДЛЯ ЗАКАЗА - https://t.me/FV_24

ССЫЛКА В ДЛЯ СВЯЗИ - https://t.me/FV_24

ССЫЛКА В НАШ КАНАЛ - https://t.me/FV_24

!!!МЕФЕДРОН МОСКВА!!!
Купить Мефедрон в Москве,
Сколько стоит Мефедрон в Москве,
Как купить Мефедрон в Москве,
Где купить Мефедрон в Москве,
Купить Мефедрон в Москве,
Сколько стоит КУРЕВО Мефедрон в Москве,
Купить КУРЕВО Мефедрон в Москве,
Цена на КУРЕВО Мефедрон в Москве,
Купить героин в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить шишки в Москве,
Купить гашиш в Москве,
Купить мефедрон в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить МДМА в Москве,
Купить лсд в Москве,
Купить фен в Москве,
Купить скорость альфа в Москве,
Купить гидропонику в Москве,
Купить метамфетамин в Москве,
Купить эйфоретики в Москве,
Купить закладки в Москве,
Купить Мефедрон закладкой в Москве
!!!МЕФЕДРОН МОСКВА!!!

Test, just a examination

(JamesOrast, 4. 8. 2022 17:03)

Hello. And Bye.
https://cdgamebuy.ru/

casino siteleri

(casino siteleri, 3. 8. 2022 13:51)

casino siteleri

How Binary Options Travail

(BruceBus, 3. 8. 2022 11:04)

Binary options let traders profit from price fluctuations in multiple epidemic markets, but it's important to discern the risks and rewards of these unsettled and often-misunderstood pecuniary instruments. Binary options influence confirm microscopic accord to traditional options, featuring particular payouts, fees, and risks, as well as a unrivalled liquidity structure and investment process https://corretoras-opcoes-binarias.com/

My book is free!!

(Rodneyulced, 3. 8. 2022 1:04)

My book is free from Thursday, August 4, 2022, 12:00 AM , please download and review if possible. I will be very grateful to you.
Easy Recipes for Kids: 50+ Super Simple and Quick Recipe Book
https://www.amazon.com/dp/B08PSCMND4

cabane pensiuni

(DavidWeirl, 2. 8. 2022 3:25)Cabane, pensiuni, hoteluri si apartamente de inchiriat intr-un singur site

college essay music p25nyf

(Randytox, 2. 8. 2022 0:23)


Great data. Kudos.

수입 + 투자 포함 + 출금 포함

(Danielhop, 1. 8. 2022 4:36)

https://groover.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=13361

conradfirearms

(Phillipnut, 31. 7. 2022 17:01)

https://conradfirearms.com/

thu mua laptop cũ

(Brucekip, 30. 7. 2022 21:57)

https://thumualaptop.vn/thu-mua-laptop-cu/

Base for Xrumer

(BaseXrumerginge, 30. 7. 2022 18:27)

Самая большая база для Xrumer с бесплатными обновлениями каждый месяц в течении 12 месяцев.
Объем базы более 100 000 000 сайтов. Размер более 33 гигабайт.
База структурирована по разделам для удобства. С данной базой отпадет необходимость покупать дополнительные базы.
Подробнее можно о базе можно узнать по ссылке:
https://mipped.com/f/threads/samaja-bolshaja-baza-dlja-xrumer-s-avtoobnovleniem.207352/
Услуги по прогону и раскрутке сайтов Xrumer можно заказать тут https://kwork.com/user/ElitestaR

conradfirearms

(Phillipnut, 30. 7. 2022 18:02)

https://conradfirearms.com/

Прошу помочь курильщиков - какой табак брать вместо сигарет?

(LampallVab, 30. 7. 2022 9:24)

Доброго дня, товарищи!
Курю дольше 5 лет и вот решил бросить курение сигарет. Денег больно много тратится. Знакомый дал совет самокруток из натурального табака. Он и стоит дешевле, и по качеству, говорят, лучше, по накуриваемости и количеству штук в день тоже меньше уходит.
Нашел вот такой сайт поставщика, который предлагает https://lampa-lounge.ru - табак для сигарет!.. и хотел поинтересоваться, может кто то из вас уже сотрудничал здесь товарищи? Как доставка? Какой табак?
Боюсь просто покупать неизвестно у кого по предоплате и еще не знаю который вид табака.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82

následující »